ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Η “HELL GREECE LTD” (εδρεύουσα στην Νεα Μαγνησία Θέση Βουρλιωτικα ) διοργανώνει διαγωνισμό με διάρκεια από τις 01/06/2022μέχρι και τις 31/06/2022.Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι της εταιρίας “HELL GREECE LTD” & SMILE KIOSK , καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιείται στο δίκτυο συνεργαζόμενων

καταστημάτων της “SMILE KIOSK ”, όπου υπάρχει η σχετική σήμανση

(αναρτημένο διαφημιστικό υλικό). H “HELL GREECE LTD” διατηρεί το

δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες διάρκειας του διαγωνισμού

αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης ή/και
στον ιστότοπό της. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής:
• 10 τυχεροί θα κερδίσουν Hell Bag ( περιέχει κούπα, μπρελόκ, Hell Pen, και το Hell τους)
• 10 τυχεροί θα κερδίσουν Hell bag premium (περιέχει
• καπέλο Hell , Lanyard Hell, Hell Pen, και το Hell τους)
• 5 συλλεκτικές κασετίνες Hell Energy Drink, Energy Coffee.

Μεγάλο ΔΩΡΟ : 1 Ηλεκτρικό πατίνι

3. Με την αγορά οποιουδήποτε ροφήματος της “HELL GREECE LTD” ,Hell Energy drink ,Energy Coffee & Swiss Vitamin Drink , ο καταναλωτής θα παραλαμβάνει ένα κουπόνι oπου θα συμπληρώνει τα στοιχεία του και θα το ριχνει στην κάλπη που υπάρχει σηματοποιημένη με τα logo της Hell Energy Drink.

4. Ως τελική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 31/06/2022 . Η κλήρωση θα γίνει To ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7/22 και ώρα 12:00-15:00 στο κατάστημα Ιπποδάμειας θα σταλούν οι κάλπες με τους λαχνούς από όλα τα καταστήματα σας και θα βγουν 26 νικητές και 20 αναπληρωματικοί .

5. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά, δεν αντικαθίστανται και δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. Η “HELL GREECE LTD” ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων στα αντικείμενα που δωρίζονται, τα οποία ο καταναλωτής παραλαμβάνει στην κατάσταση που είναι κατά την παράδοσή τους. Η παραλαβή των δώρων θεωρείται ότι γίνεται ανεπιφύλακτα εκ μέρους του καταναλωτή.

6. Η “HELL GREECE LTD” δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή (ολική ή μερική), απώλεια, κλοπή ή αφαίρεση των ειδικών δελτίων νικητή. Δικαιούχος των δώρων λογίζεται ο κομιστής αυτών.

7.Η “HELL GREECE LTD” απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του διαγωνισμού και δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχή/κουπόνι, για το οποίο διαπιστώνεται τεχνική παρέμβαση, κακόβουλη ενέργεια ή απόπειρα εξαπάτησης.

8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δίδουν την συγκατάθεσή τους στη “HELL GREECE LTD” για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του διαδικτύου. Η “HELL GREECE LTD” δικαιούται να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες και βίντεο των νικητών κατά την απονομή των δώρων και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή των επάθλων για διαφημιστικούς λόγους στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτήν μέσα καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

9.Η “HELL GREECE LTD” θα επεξεργαστεί τα ως άνω ελάχιστα απαραίτητα για την απονομή των δώρων προσωπικά δεδομένα των νικητών των ως άνω από Ι έως και VIII κατηγοριών, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η εταιρία δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που θα περιέλθουν σε αυτήν, δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών των δώρων μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων σε αυτούς. Η εταιρία εγγυάται την τήρηση απορρήτου και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων από τυχόν αθέμιτη επεξεργασία, αλλοίωση ή διάδοση στοιχείων σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 καθώς και τον Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και/ή οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία. H “HELL GREECE LTD” δύναται να ζητήσει την συμπλήρωση εντύπου συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τους νικητές πριν την παράδοση των δώρων. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ενημερώνοντας εγγράφως την “HELL GREECE LTD” (μέσω επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος) στη διεύθυνση Θερμαικου 69 Θεσσαλονικη , τηλ 2310 698799, email vaia.stavridou@hellenergy.com, Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (http://www.dpa.gr).

10. . Η “HELL GREECE LTD” έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού ή και να ακυρώσει τη διενέργειά του σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της εταιρείας “HELL GREECE LTD”. Η ευθύνη της “HELL GREECE LTD” περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των ανωτέρω αναφερόμενων Δώρων. Η “HELL GREECE LTD” δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημιά και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεση ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της “HELL GREECE LTD” παύει να υφίσταται. Η “HELL GREECE LTD” δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

11. . Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του κάθε συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητάς τους και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεων εξ αυτού.

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν δημιουργεί εκτελεστές αξιώσεις υπέρ του συμμετέχοντος. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά δημιουργηθεί από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θεωρούνται τα δικαστήρια της έδρας της “HELL GREECE LTD”.

Δίκτυο Καταστημάτων Smile Kiosk

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 30/06/22…
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!