Διαδικασία Συμμετοχής

Αγοράστε τα αγαπήμενα σας Hell Energy Drink ή Hell Energy Coffee από τα καταστήματα My Market.
Τραβήξτε μία φωτογραφία την απόδειξη (να φαίνονται καθαρά όλα τα στοιχεία της απόδειξης).
Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής..That's it!!
Φόρμα Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρίες HELL GREECE LTD και My Market (στο εξής αναφερόμενες ως «διοργανώτριες», χάριν συντομίας) για το διάστημα από 22/09/2021 έως και 21/10/2021, έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος και έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι υπάλληλοι των Διοργανωτριών καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω Α’ και Β’ βαθμού. Στην περίπτωση διαγωνιζόμενων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος αλλά όχι το 18ο έτος της ηλικίας τους, τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν την γονική μέριμνα, άλλως, την επιμέλεια αυτών και μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συμμετοχή τους τη γραπτή έγκριση των ασκούντων την γονική μέριμνα, άλλως, την επιμέλεια αυτών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και, σε κάθε περίπτωση, κατά την παραλαβή των δώρων. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων/κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στον διαγωνισμό , θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.

2. Οι Διοργανώτριες συμμετέχουν ως εξής: Η εταιρία HELL GREECE LTD προσφέρει τα δώρα του διαγωνισμού, ενώ η εταιρία My Market διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των επιλεγμένων προϊόντων. Η εταιρία HELL GREECE LTD διαχειρίζεται το αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα, διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, επιμελείται της παράδοσης των δώρων στους νικητές και, γενικά, αναλαμβάνει κάθε ενέργεια σχετική με την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.

3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των συμμετεχόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός επικοινωνίας κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου ή/και e-mail) είναι ορθά και έγκυρα και η επικοινωνία μαζί τους εφικτή.

4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο www.hellenergy.com και να επιλέξουν (κλικάρουν) την αντίστοιχη ενότητα «Φόρμα Συμμετοχής» του διαγωνισμού. Ακολούθως, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στα αντίστοιχα πεδία (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός επικοινωνίας κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου ή/και e-mail) και να επισυνάψουν φωτογραφική λήψη της απόδειξης λιανικής πώλησης της My Market εκδοθείσας εντός του χρονικού διαστήματος από 22/09/2021 έως και 21/10/2021 και περιέχουσας τουλάχιστον μία συσκευασία Ηell Energy drink ή Εnergy Coffee.

5. Έκαστη απόδειξη λιανικής πώλησης της My Market εκδοθείσα εντός του χρονικού διαστήματος από 22/09/2021 έως και 21/10/2021 και περιέχουσα τουλάχιστον μία συσκευασία ΗΕLL ENERGY ή ENERGYCOFFEE, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία μόνο συμμετοχή. Σε περίπτωση που εντοπιστεί επαναλαμβανόμενη χρήση της ίδιας απόδειξης για την δήλωση περισσότερων συμμετοχών, ως έγκυρη και ισχύουσα θα εκληφθεί μία μόνο συμμετοχή και, συγκεκριμένα, αυτή που έχει προηγηθεί χρονικά των επόμενων.

6. Έκαστος συμμετέχων έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο.

7. Επιπλέον, τη συμμετοχή του στην κλήρωση μπορεί να εξασφαλίσει κάθε ενδιαφερόμενος και χωρίς να αγοράσει τα επιλεγμένα είδη. Αρκεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα κεντρικά γραφεία της ΗΕLL ENERGY LTD,Θερμαΐκού, 69 Ωραιοκαστρο Θεσσαλονίκης , από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 16:00 στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 698799 και να δηλώσει τα στοιχεία του για τη συγκεκριμένη προωθητική δραστηριότητα στο τμήμα marketing. Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος α) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα των στοιχείων που δίνει και β) σε όλη τη διάρκεια της ενέργειας έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο μια φορά στον παρόντα διαγωνισμό υπό τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

8. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΗELL GREECE LTD στις 04/11/2021 με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.hellenergy.com .

9. Θα αναδειχθούν σαράντα (40) τυχεροί νικητές, έκαστος των οποίων θα λάβει ένα εκ των παρακάτω δώρων:
• 4 ηλεκτρικά πατίνια xiaomi
• 4 ψυγεία HELL 52L
• 10 καπελά HELL
• 4 κασετίνες με προϊόντα ΗΕLL
• 10 μπλουζάκια GamersEdition
• 4 Smartwatch HELL
• 4 Power Bank HELL
Επιπλέον, θα αναδειχθούν και είκοσι (20) αναπληρωματικοί .

10. Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την HELL GREECE LTD και η αποστολή τους θα γίνει με δαπάνη της HELL GREECE LTD. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιονδήποτε λόγο κατόπιν πέντε (5) κλήσεων για να αποδεχθεί και να παραλάβει το δώρο του, τότε ο εν λόγω νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των εταιριών HELL GREECE LTD και MY MARKET. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός κ.ο.κ., βάσει της σειράς ανάδειξης από την ηλεκτρονική κλήρωση.

11. Σε περίπτωση που παρέλθει προθεσμία ενός (1) μηνός από την ειδοποίηση ή από την ως άνω προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών και του τελευταίου κατά σειρά ανάδειξης αναπληρωματικού νικητή, χωρίς να έχει παραληφθεί το αντίστοιχο δώρο για λόγους που αφορούν τον ίδιο, απόλλυται το δικαίωμα παραλαβής του δώρου, ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών και η ΗΕLL GREECE LTD μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών και των αναπληρωματικών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του αντιστοίχως επιφορτισμένου υπαλλήλου της ΗΕLL GREECE LTD.

12. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο.

13. Τα στοιχεία των νικητών που θα αναδειχθούν από την κλήρωση:
α. θα κοινοποιηθούν στις διευθύνσεις των καταστημάτων λιανικής της My Market
β. θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο www.hellenergy.com
γ. θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/hellenergy.gr.

14. Οι όροι του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στον διαδικτυακό τόπο www.hellenergy.com

15. Οι συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στις Διοργανώτριες για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων ή/και της εικόνας των νικητών ή/και οπτικοακουστικού υλικού που περιέχει την εικόνα ή/και την φωνή των νικητών σε οποιοδήποτε μέσο ή/και στο διαδίκτυο ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε σημεία πώλησης ή/και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, αφενός για την ανακοίνωση των νικητών και αφετέρου στο πλαίσιο διαφημιστικών προωθητικών ενεργειών των Διοργανωτριών.

16. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον διαγωνισμό, να τροποποιήσουν τους όρους του ή να μεταβάλλουν τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, όπως αμέλεια τρίτων, αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων κ.λπ. Στην τελευταία περίπτωση οι Διοργανώτριες διατηρούν την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας.

17. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων ενώ απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Επίσης, οι Διοργανώτριες δε φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων του διαγωνισμού. Για όλα τα άλλα θέματα του Διαγωνισμού (διενέργεια, κλήρωση, αποστολή των δώρων στους νικητές κ.λπ.) αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι των τρίτων είναι η εταιρία HELL GREECE LTD .

18. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης για σπουδαίο λόγο, ορίζοντας νέα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στις διευθύνσεις των super market ΜΥMARKET προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των Διοργανωτριών εταιρειών.

19. Οι Διοργανώτριες διατηρούν την διακριτική ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποιαδήποτε συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

20. Τα δεδομένα που διαβιβάζουν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της συμμετοχής στο διαγωνισμό θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού και της εν γένει χρήσης υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμένουν και αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων και θα καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, εκτός από όσα έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, τα οποία μπορούν να διαγραφούν, κατόπιν έγγραφης αίτησης προς τον DPO της εταιρείας Σταυρίδου Βαΐα, η οποία αποστέλλεται στην ΗΕLL GREECE LTD είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Θερμαϊκού 69, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη ΤΚ 56430, είτε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) vaia.stavridou@hellenergy.com Η HELL GREECE LTD εγγυάται την τήρηση απορρήτου και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων από τυχόν αθέμιτη επεξεργασία, αλλοίωση ή διάδοση στοιχείων σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 καθώς και τον Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και/ή οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία. H HELL GREECE LTD δύναται να ζητήσει την συμπλήρωση εντύπου συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τους νικητές πριν την παράδοση των δώρων. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ενημερώνοντας εγγράφως την HELL GREECE LTD (μέσω επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος) στη διεύθυνση Θερμαϊκού 69, Θεσσαλονίκη, τηλ 2310 698799, email vaia.stavridou@hellenergy.com Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (http://www.dpa.gr).

21. Εφόσον οι συμμετέχοντες επιλέξουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό κι ότι αποδέχονται την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον διαδικτυακό τόπο www.hellenergy.com, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα ανωτέρω.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 4/11/21…
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!